Krouna
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Krouna - Obec Krouna stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako sazebník):
 

ČI. I.


Náklady na pořízení kopií


1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A4, A3:


a) jednostranná A4 2,- Kč
b) jednostranná A3 3,- Kč
c) oboustranná A4 3,- Kč
d) oboustranná A3 4,- Kč


2. Za pořízení jedné barevné kopie nebo barevného tisku formátu A4, A3:


a) jednostranná A4 10,- Kč
b) jednostranná A3 20,- Kč
c) oboustranná A4 20,- Kč
d) oboustranná A3 40,- Kč


3. Za pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.


4. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.


ČI. II.


Náklady na opatření technických nosičů dat


1. CD, DVD ………. dle aktuálních nákupních cen, v rozmezí od 10 do 30,- Kč (dle typu nosiče)


2. Jiný technický nosič dat ……… podle pořizovací ceny


3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 


ČI. III.


Náklady na odeslání informací žadateli


1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku provozovatele poštovních služeb.


2. Náklady 11a balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku.


3. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


ČI. IV.


Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací


1. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací, přesáhne-li doba vyhledávání informace 1 hodinu, činí sazba úhrady za každou započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem 250,- Kč.


2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada daná součtem částek připadajících na každého zaměstnance.


3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.


ČI. V.


Ostatní ustanovení


1. Celková výše úhrady je daná součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.


2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být obsažen a odůvodněn již v žádosti o poskytnutí informace.


3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem 11a bankovní účet obce vedený u ČS, a.s., pobočka Hlinsko v Čechách, č. účtu 1141622369/0800.


4. Žadatel provede úhradu za poskytnutí informace předem na základě oznámení o předpokládané ceně (o výši úhrady). Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady.


5. Sazebník byl projednán a schválen Usnesením RO Krouna č. 54/2/17 dne 3. 7. 2017.


6. Sazebník je účinný od 10. 7. 2017.


V Krouně dne 3. 7. 2017
 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce

 

Sodomková Věra

 

 

 

Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.